Open Journal Systems


Eesti Sõjaajaloo Aastaraamat / Estonian Yearbook of Military History

Eesti Sõjaajaloo Aastaraamat on 2011. aastal asutatud ja kord aastas ilmuv eelretsenseeritav teaduskogumik, mida annavad välja Eesti Sõjamuuseum - Kindral Laidoneri Muuseum ja Tallinna Ülikooli Kirjastus. Kogumiku sihtgrupiks on sõjaajalooga tegelevad õpetlased nii Eestis kui ka välismaal, ühtlasi ka laiem sõjaajaloohuviliste ring Eestis.

Eesti Sõjamuuseum - Kindral Laidoneri Muuseum avaldas aastatel 2002–2007 jätkväljaannet Laidoneri muuseumi aastaraamat (numbrid 2001/1–2006/6). Eesti Sõjaajaloo Aastaraamat on selle väljaande järeltulija.

***

Estonian Yearbook of Military History (est. 2011) is an annual peer-reviewed journal of military history.

Each issue focuses on a certain topic, which is always determined by the topic of the military history conference held by the Estonian War Museum – General Laidoner Museum the year before.

The journal is usually divided in two parts, the first of which comprises the conference proceedings while in the second part papers adressing various other questions of military history can be found.

Estonian Yearbook of Military History is a successor of Yearbook of Estonian War Museum – General Laidoner Museum (issued 2001–2007, ISSN 1406-7625).

 View Journal | Current Issue | Register

Slavica Revalensia

Slavica Revalensia печатает ранее не публиковавшиеся исследования и материалы, затрагивающие весь спектр славистической проблематики. Печатаются работы по-русски и по-английски.

***

Slavica Revalensia is focused on publishing previously unpublished works that embrace a wide range of topics in the field of Slavic studies. The languages of Slavica Revalensia are Russian and English.

***

Slavica Revalensia on 2014. aastal Tallinna Ülikoolis asutatud rahvusvaheline slaavi uuringutele keskenduv teadusajakiri. Ajakiri on eelretsenseeritav ning selles on kolm rubriiki: „Uuringud ja materjalid”, „Kriitika” ja „Bibliograafia”.

 

Редакционная коллегия / Editorial Board

И. З. Белобровцева (Таллин)
Н. А. Богомолов (Москва)
Майкл Вахтель (Принстон)
С. И. Гиндин (Москва)
А. А. Гиппиус (Москва)
Петер Гржибек (Грац)
Димитр Кенанов (Велико-Тырново)
И. П. Кюльмоя (Тарту)
Г. А. Левинтон (С.-Петербург)
М. Ю. Лотман (Таллин / Тарту)
Н. Г. Охотин (С.-Петербург)
Е. А. Погосян (Эдмонтон)
Ф. Б. Поляков (Вена)
Эндрю Рейнольдс (Мэдисон)
Е. Н. Ремчукова (Москва)
Т. В. Скулачева (Москва)
Л. С. Флейшман (Стэнфорд)
Т. В. Цивьян (Москва)

***

Irina Belobtovtseva (Tallinn)
Nikolai Bogomolov (Moscow)
Lazar Fleishman (Stanford)
Sergei Gindin (Moscow)
Aleksei Gippius (Moscow)
Peter Grzybek (Graz)
Dimitar Kenanov (Veliko Tarnovo)
Irina Külmoja (Tartu)
Georgi Levinton (St. Petersburg)
Mihhail Lotman (Tallinn / Tartu)
Nikita Okhotin (St. Petersburg)
Jelena Pogosjan (Edmonton)
Fedor B. Poljakov (Vienna)
Jelena Remchukova (Moscow)
Andrew Reynolds (Madison)
Tatiana Skulacheva (Moscow)
Tatiana Tsivian (Moscow)
Michael Wachtel (Princeton)

View Journal | Current Issue | Register

Philologia Estonica Tallinnensis

Philologia Estonica Tallinnensis on Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi väljaanne (endise nimega Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi Toimetised),kus avaldatakse kaastöid lingvistika ja kirjandusteaduse kõikidest valdkondadest. Samuti on väljaandesse teretulnud kirjutised eesti keele ja kirjanduse õpetamise ning keelelise kommunikatsiooni alalt. Väljaande artiklid on eesti, soome ja inglise keeles.

Philologia Estonica Tallinnensise eelkäija Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi Toimetised on ilmunud alates 2004. aastast (esimene väljaanne ilmus Tallinna Pedagoogikaülikooli Eesti Filoloogia Osakonna Toimetiste nime all, kirjandusalased uurimused ilmusid esialgu instituudi eraldi kogumikena).

Toimetised ilmuvad kord aastas oktoobris, artiklite toimetusele saatmise tähtaeg on 1. mai. Kõik artiklid läbivad pimeretsenseerimise: iga artiklit hindab anonüümselt kaks retsensenti (nii väljaande kolleegiumist kui ka väljastpoolt). Väljaande peatoimetaja on Reili Argus, igal numbril on aga eraldi tegevtoimetaja.

Philologia Estonica Tallinnensise artiklitele on toimetiste kodulehel vaba juurdepääs. Lugejad võivad artikleid alla laadida, lugeda, kopeerida või välja trükkida ilma toimetuselt või autorilt selleks luba küsimata.

***

Philologia Estonica Tallinnensis publishes contributions in all subdisciplines of linguistics and literary studies. Papers on teaching of Estonian language and literature as well as on linguistic communication are welcome. The languages of the Proceedings are Estonian, Finnish and English.

Philologia Estonica Tallinnensis, initially as Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi Toimetised have been published since 2004; the first issue appeared under the heading Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti filoloogia osakonna toimetised. Papers in literary studies came out as a separate collection of articles, published by the Insitute. Since 2016 the journal is titled Philologia Estonica Tallinnensis.

The proceedings appear yearly in September; the submission deadline is 1 May. All articles will undergo blind reviewing by two anonymous reviewers (from within and outside the editorial board). The Editor-in-Chief is Reili Argus; every issue has a special guest-editor.

 

 

View Journal | Current Issue | Register

Acta Politica Estica

Acta Politica Estica on avatud ligipääsuga (open access) eelretsenseeritav ajakiri, mis püüab pakkuda laiapõhjalist foorumit eestikeelsele poliitika ning valitsemise analüüsi traditsioonile kogu selle mitmekesisuses. Ajakiri ilmub regulaarselt kord aastas (sügissemestril); aeg-ajalt ilmuvad ka temaatilised erinumbrid, millel on reeglina külalistoimetaja. Lisaks poliitika ning valitsemise analüüsi traditsioonilisemate aladistsipliinide (avaliku halduse, politoloogia, rahvusvaheliste suhete) esindajatele on Acta Politica Esticasse oodatud ka teiste sotsiaalteadlaste (sh sotsioloogide, majandusteadlaste, õigusteadlaste, psühholoogide, demograafide, haridusuurijate) ning humanitaaride (sh keele- ja kirjandusteadlaste, kulturoloogide, semiootikute, ajaloolaste, filosoofide) kaastööd. Poliitika ning valitsemise analüüsi traditsioonilisemate uurimisalade käsitluste (parteipoliitika, valitsus- ja omavalitsuspoliitika kujundamine, avalik arvamus, valimiskäitumine) kõrval on oodatud tööd eesti keeles vähem esindatud teemadel (sh poliitiline kultuur, kommunikatsioon ja identiteet, sotsiaalsed liikumised, poliitiline osalus, poliitikaanalüüsi metodoloogia, poliitiline filosoofia, poliitiline ajalugu, poliitilised ideoloogiad).

Ajakirja orientatsiooni aluseelduseks on, et poliitika ning valitsemine ei leia aset ainult formaalsetes või poolformaalsetes avaliku võimu institutsioonides (valitsused, parlamendid, parteid), vaid poliitiline/valitsuslik dimensioon võib olla relevantne potentsiaalselt kõikide ühiskondlike praktikate (sh massi- ja kõrgkultuuri, meedia, sotsiaalvõrgustike, pere- ja töösuhete jne) mõtestamisel. Acta Politica Estica avaldab nii rangelt poliitikateaduste aladistsipliinide traditsioone järgivaid analüüse, kui ka inter- ning transdistsiplinaarseid uurimusi. Ajakiri ei eelista ühtki kindlat koolkonda või lähenemist ega ole piiratud ühegi kindla metodoloogiaga, vaid püüab suurendada teadlikkust poliitilise analüüsiga seonduvatest kontseptuaalsetest probleemidest. Oodatud on nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid ja segameetodeid rakendavad empiirilised uurimused, samuti teoreetilise orientatsiooniga kaastööd. Toimetuse ja kolleegiumi arusaam poliitilise analüüsi jaoks sobivatest uurimisküsimustest on avar, ulatudes kitsalt defineeritud valitsuspoliitika indikaatorite kvantitatiivsetest analüüsidest "poliitilisuse" defineerimisega seonduvatest epistemoloogiliste, ontoloogiliste ja metodoloogiliste süvaprobleemideni. Oluline kõigi kaastööde puhul on, et need oleksid selgelt argumenteeritud ning põhistatud teemasse puutuva erialase kirjandusega.

Lisaks algupärastele uurimusartiklitele avaldab Acta Politica Estica ka raamatuarvustusi, ülevaate-esseesid ja kommentaare ajakirjas seni ilmunud artiklitele. Samuti kajastab ajakiri nii rahvusvahelisi kui ka Eesti-siseseid poliitika ja valitsemise uurimisega seotud konverentse. Kõik ajakirjas ilmuvad uurimused läbivad toimetusepoolse esmase selektsiooni ning välisekspertide poolse eelretsenseerimise.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Baltic Screen Media Review

Baltic Screen Media Review is a peer-reviewed academic journal dedicated to audiovisual arts and media from the Baltic Sea region.

 

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Studies of Transition States and Societies

’Studies of Transition States and Societies’ (STSS) is a fast-growing open-access interdisciplinary journal for the study of transition societies. Published since 2009 it is already indexed in Scopus, the Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO, ProQuest, Central and Eastern European Online Library (CEEOL) and the International Political Science Abstracts (IPSA).

STSS aims to promote interdisciplinary exchange between scholars in all major field of the social sciences with emphasis to sociology and political science. The substantive focus of the journal is on the transitional societies, particularly on the societal and political changes in the post-socialist region. Still articles on other regions are considered as well to enrich the debate about transition in social sciences.

The journal is published biannually whereas the spring issue combines articles of political science and papers in sociology are published in the fall. In addition, collections of articles about a common theme or debate are published as special issues.

STSS is published by Institute of Political Science and Governance and Institute of International and Social Studies, Tallinn University.

See more in About section.

 

View Journal | Current Issue | Register