Philologia Estonica Tallinnensis

Philologia Estonica Tallinnensis on Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi väljaanne (endise nimega Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi Toimetised),kus avaldatakse kaastöid lingvistika ja kirjandusteaduse kõikidest valdkondadest. Samuti on väljaandesse teretulnud kirjutised eesti keele ja kirjanduse õpetamise ning keelelise kommunikatsiooni alalt. Väljaande artiklid on eesti, soome ja inglise keeles.

Philologia Estonica Tallinnensise eelkäija Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi Toimetised on ilmunud alates 2004. aastast (esimene väljaanne ilmus Tallinna Pedagoogikaülikooli Eesti Filoloogia Osakonna Toimetiste nime all, kirjandusalased uurimused ilmusid esialgu instituudi eraldi kogumikena).

Ajakiri ilmub kord aastas oktoobris, artiklite toimetusele saatmise tähtaeg on 1. mai. Kõik artiklid läbivad pimeretsenseerimise: iga artiklit hindab anonüümselt kaks retsensenti (nii väljaande kolleegiumist kui ka väljastpoolt). Väljaande peatoimetaja on Reili Argus, igal numbril on aga eraldi tegevtoimetaja.

Philologia Estonica Tallinnensise artiklitele on toimetiste kodulehel vaba juurdepääs. Lugejad võivad artikleid alla laadida, lugeda, kopeerida või välja trükkida ilma toimetuselt või autorilt selleks luba küsimata.

***

Philologia Estonica Tallinnensis publishes contributions in all subdisciplines of linguistics and literary studies. Papers on teaching of Estonian language and literature as well as on linguistic communication are welcome. The languages of the journal are Estonian, Finnish and English.

Philologia Estonica Tallinnensis, initially as Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi Toimetised have been published since 2004; the first issue appeared under the heading Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti filoloogia osakonna toimetised. Papers in literary studies came out as a separate collection of articles, published by the Insitute. Since 2016 the journal is titled Philologia Estonica Tallinnensis.

The journal appears yearly in September; the submission deadline is 1st of May. All articles will undergo blind reviewing by two anonymous reviewers (from within and outside the editorial board). The Editor-in-Chief is Reili Argus; every issue has a special guest-editor.

 

 

***

 

Refereerivad andmebaasid / Indexing services

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
Communication Source Database (EBSCO)
Eesti Rahvusraamatukogu digitaalne arhiiv (DIGAR)
Linguistic Bibliography Online (Brill Publishers)
Linguistic Abstracts Online
MLA International Bibliography (Modern Language Association)
MLA Directory of Periodicals (Modern Language Association)
Scopus (Elsevier)

 


Editorial Board / Kolleegium

Lars Gunnar Larsson (Uppsala)
Maisa Martin (Jyväskylä)
Kaili Müürisepp (Tartu)
Helle Metslang (Tartu/Tallinn)
Meelis Mihkla (Tallinn)
Renate Pajusalu (Helsinki/Tartu)
Helena Sulkala (Oulu)
Urmas Sutrop (Tallinn/Tartu)
Maria Voeikova (Viin/Saint Petersburg)
Cornelius Hasselblatt (University of Groningen)
Epp Annus (Estonian Literary Museum/Ohio State University)

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 1 (2016): Philologia Estonica Tallinnensis

Keelekontaktide ja mitmekeelsuse keelelised, sotsiaalsed ja kognitiivsed aspektid

Linguistic, Social and Cognitive Aspects of Language Contacts and Multilingualism

 

Table of Contents

Articles

Eessõna Philologia Estonica Tallinnensise numbrile 1 (2016) PDF
Anna Verschik 5–10
Introduction to Philologia Estonica Tallinnensis 1 (2016) PDF
Anna Verschik 11–17
Limited common ground, unlimited communicative success: an experimental study into Lingua Receptiva using Estonian and Russian [Piiratud ühisteadmised, piiramatud suhtlusvõimalused: eesti-vene retseptiivse kakskeelsuse eksperimentaaluuring] PDF
Daria Bahtina-Jantsikene, Ad Backus 18–36
Code-switching, lexico-grammatical features and loan translation: data from a large Macedonian-English corpus [Koodivahetus, leksikaalgrammatilised omadused ja tõlkelaenud: andmed suurest makedoonia-inglise korpusest] PDF
Jim Hlavac 38–60
Eesti-läti koodikopeerimine: adaptsioon ja impositsioon [Estonian-Latvian code-copying: adoption and imposition] PDF
Elīna Joenurma 62–77
English-Estonian code-copying in Estonian blogs [Inglise-eesti koodikopeerimine blogides] PDF
Helin Kask 80–101
Loan translations as a language contact phenomenon: Crossing the boundaries between contact linguistics, second language acquisition research and translation studies [Tõlkelaenud kontaktlingvistilise nähtusena] PDF
Lea Meriläinen, Helka Riionheimo, Päivi Kuusi, Hanna Lantto 104–124
Eesti-soome koodivahetuse mitu nägu Facebooki vestluste näitel [The multiple faces of Estonian-Finnish code-switching seen from Facebook conversations] PDF
Kristiina Praakli 126–151
Estonian Lotfitka Romani and its contact languages [Eestis kõneldava roma keele Lotfitka murre ja selle kontaktkeeled] PDF
Anette Ross 154–172
Code-switching in emergent grammars: Verb marking in bilingual children’s speech [Koodivahetus arenevas grammatikas: verbi markeerimine kakskeelsete laste kõnes] PDF
Virve-Anneli Vihman 175–198
Philologia Estonica Tallinnensis 1 (2016) täistkest [Full text] PDF
Anna Verschik


Published by / Kirjastaja:

ISSN 2504-6616 (print/trükis)

ISSN 2504-6624 (online/võrguväljaanne)