Open Journal Systems


East-West Studies

The peer-reviewed Journal of Social Sciences "EAST-WEST STUDIES" has been published since 2007 by Tallinn University Law School (up to 2010 former University Nord) and since 2015 by Tallinn University School of Governance, Law and Society. From 2015 onwards there is double-blind peer-review process for accepting the submissions. The journal is open for submission for scholars from around the world, the international editorial board consists of Estonian and foreign academics.

The aim of the journal is to bring together specialists on various social studies such as philosophy, law, psychology, economy, international relations and also other social sciences, whose interests transcend a geographic region. Estonia is an European country and a member of the European Union and other European institutions as well as one of the easternmost members of these bodies. East-West Studies publishes articles not only on Estonian and European but also global issues, including East-West relations and problems. The journal offers original explanations and solutions to theoretical, methodological as well as practical problems; contributing to better understanding of challenges facing humankind.

View Journal | Current Issue | Register

Eesti Sõjaajaloo Aastaraamat / Estonian Yearbook of Military History

Eesti Sõjaajaloo Aastaraamat on 2011. aastal asutatud ja kord aastas ilmuv eelretsenseeritav teaduskogumik, mida annavad välja Eesti sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseum ja Tallinna Ülikooli Kirjastus. Kogumiku sihtgrupiks on sõjaajalooga tegelevad õpetlased nii Eestis kui ka välismaal, ühtlasi ka laiem sõjaajaloohuviliste ring Eestis. Väljaande peatoimetaja on Toomas Hiio.

Ajakiri ilmub vähemalt kord aastas. Kõik artiklid läbivad pimeretsenseerimise.

Eesti Sõjaajaloo Aastaraamatu artiklitele on ajakirja kodulehel vaba juurdepääs. Lugejad võivad artikleid alla laadida, lugeda, kopeerida või välja trükkida ilma toimetuselt või autorilt selleks luba küsimata.

***

Estonian Yearbook of Military History (est. 2011) is an annual peer-reviewed journal of military history issued by Estonian War Museum – General Laidoner Museum in collaboration with Tallinn University Press.

Each issue of the journal focuses on a certain topic, which is usually determined by the topic of the military history conference held by the Estonian War Museum – General Laidoner Museum the year before.

The journal is usually divided in two parts, the first of which comprises the conference proceedings while in the second part papers adressing various other questions of military history can be found.

Estonian Yearbook of Military History is a successor of Yearbook of Estonian War Museum – General Laidoner Museum (issued 2001–2007, ISSN 1406-7625).

The journal appears annually and provides an open access to its content. Users are allowed to read, download, copy, or print full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author.

View Journal | Current Issue | Register

Slavica Revalensia

Slavica Revalensia is a newly established Estonian peer-reviewed academic journal in Russian and Slavic studies that is aimed at providing grounds for the exchange of ideas in the whole range of relevant subjects, such as Lingustics and Poetics, Russian Literature, Slavic Laguages, etc. Each volume is structured as follows: Issledovaniia i materialy [Articles], Kritika [Reviews], Bibliografiia [Bibliography]. The Editor-in-Chief is Grigori Utgof.

The languages of Slavica Revalensia are Russian and English.

The journal provides open access to its content. Users are allowed to read, download, copy, or print full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author.

***

Slavica Revalensia печатает ранее не публиковавшиеся исследования и материалы, затрагивающие весь спектр славистической проблематики. Печатаются работы по-русски и по-английски.

***

Indexing services

Eesti Rahvusraamatukogu digitaalne arhiiv (DIGAR)
Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
MLA Directory of Periodicals (Modern Language Association)

 

Editorial Board

Irina Belobrovtseva (Tallinn)
Nikolai Bogomolov (1950—2020)
Tatiana Civjan (Moscow)
Lazar Fleishman (Stanford)
Sergei Gindin (Moscow)
Aleksei Gippius (Moscow)
Peter Grzybek (1957—2019)
Dimitar Kenanov (Veliko Tarnovo)
Irina Külmoja (Tartu)
Georgi Levinton (St. Petersburg)
Mihhail Lotman (Tallinn / Tartu)
Nikita Okhotin (St. Petersburg)
Jelena Pogosjan (Edmonton)
Fedor B. Poljakov (Vienna)
Jelena Remchukova (Moscow)
Andrew Reynolds (Madison)
Tatiana Skulacheva (Moscow)
Michael Wachtel (Princeton)

 

View Journal | Current Issue | Register

Philologia Estonica Tallinnensis

Philologia Estonica Tallinnensis on Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi väljaanne (endise nimega Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi Toimetised),kus avaldatakse kaastöid lingvistika ja kirjandusteaduse kõikidest valdkondadest. Samuti on väljaandesse teretulnud kirjutised eesti keele ja kirjanduse õpetamise ning keelelise kommunikatsiooni alalt. Väljaande artiklid on eesti, soome ja inglise keeles.

Philologia Estonica Tallinnensise eelkäija Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi Toimetised on ilmunud alates 2004. aastast (esimene väljaanne ilmus Tallinna Pedagoogikaülikooli Eesti Filoloogia Osakonna Toimetiste nime all, kirjandusalased uurimused ilmusid esialgu instituudi eraldi kogumikena).

Ajakiri ilmub kord aastas sügisel, artiklite toimetusele saatmise tähtaeg on 1. mai. Kõik artiklid läbivad pimeretsenseerimise: iga artiklit hindab anonüümselt kaks retsensenti (nii väljaande kolleegiumist kui ka väljastpoolt). Väljaande peatoimetaja on Reili Argus, igal numbril on ka eraldi tegevtoimetaja.

Philologia Estonica Tallinnensise artiklitele on toimetiste kodulehel vaba juurdepääs. Lugejad võivad artikleid alla laadida, lugeda, kopeerida või välja trükkida ilma toimetuselt või autorilt selleks luba küsimata.

***

Philologia Estonica Tallinnensis publishes contributions in all subdisciplines of linguistics and literary studies. Papers on teaching of Estonian language and literature as well as on linguistic communication are welcome. The languages of the journal are Estonian, Finnish and English.

Philologia Estonica Tallinnensis, initially as Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi Toimetised have been published since 2004; the first issue appeared under the heading Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti filoloogia osakonna toimetised. Papers in literary studies came out as a separate collection of articles, published by the Insitute. Since 2016 the journal is titled Philologia Estonica Tallinnensis.

The journal appears yearly in autumn; the submission deadline is 1st of May. All articles will undergo blind reviewing by two anonymous reviewers (from within and outside the editorial board). The Editor-in-Chief is Reili Argus; every issue has a special guest-editor.

 

 

***

 

Refereerivad andmebaasid / Indexing services

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
Communication Source Database (EBSCO)
Eesti Rahvusraamatukogu digitaalne arhiiv (DIGAR)
Linguistic Bibliography Online (Brill Publishers)
Linguistic Abstracts Online
MLA International Bibliography (Modern Language Association)
MLA Directory of Periodicals (Modern Language Association)
Scopus (Elsevier)

 

View Journal | Current Issue | Register

Acta Politica Estica

Acta Politica Estica on avatud ligipääsuga (open access) eelretsenseeritav ajakiri, mis püüab pakkuda laiapõhjalist foorumit eestikeelsele poliitika ning valitsemise analüüsi traditsioonile kogu selle mitmekesisuses. Acta Politica Estica on ainuke eestikeelne sotsiaalteadusliku suunitlusega teadusajakiri, milles ilmunud kaastöid loetakse ETISe (Eesti Teadusinfosüsteem) järgi 1.2 kategooria publikatsioonideks. Ajakiri ilmub regulaarselt kord aastas (sügissemestril); aeg-ajalt ilmuvad ka temaatilised erinumbrid, millel on reeglina külalistoimetaja. Lisaks poliitika ning valitsemise analüüsi traditsioonilisemate aladistsipliinide (avaliku halduse, politoloogia, rahvusvaheliste suhete) esindajatele on Acta Politica Estica'sse oodatud ka teiste sotsiaalteadlaste (sh sotsioloogide, majandusteadlaste, õigusteadlaste, psühholoogide, demograafide, haridusuurijate) ning humanitaaride (sh keele- ja kirjandusteadlaste, kulturoloogide, semiootikute, ajaloolaste, filosoofide) kaastööd. Poliitika ning valitsemise analüüsi traditsioonilisemate uurimisalade käsitluste (parteipoliitika, valitsus- ja omavalitsuspoliitika kujundamine, avalik arvamus, valimiskäitumine) kõrval on oodatud tööd eesti keeles vähem esindatud teemadel (sh poliitiline kultuur, kommunikatsioon ja identiteet, sotsiaalsed liikumised, poliitiline osalus, poliitikaanalüüsi metodoloogia, poliitiline filosoofia, poliitiline ajalugu, poliitilised ideoloogiad).
 
Ajakirja orientatsiooni aluseelduseks on, et poliitika ning valitsemine ei leia aset ainult formaalsetes või poolformaalsetes avaliku võimu institutsioonides (valitsused, parlamendid, parteid), vaid poliitiline/valitsuslik dimensioon võib olla relevantne potentsiaalselt kõikide ühiskondlike praktikate (sh massi- ja kõrgkultuuri, meedia, sotsiaalvõrgustike, pere- ja töösuhete jne) mõtestamisel. Acta Politica Estica avaldab nii rangelt poliitikateaduste aladistsipliinide traditsioone järgivaid analüüse, kui ka inter- ning transdistsiplinaarseid uurimusi. Ajakiri ei eelista ühtki kindlat koolkonda või lähenemist ega ole piiratud ühegi kindla metodoloogiaga, vaid püüab suurendada teadlikkust poliitilise analüüsiga seonduvatest kontseptuaalsetest probleemidest. Oodatud on nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid ja segameetodeid rakendavad empiirilised uurimused, samuti teoreetilise orientatsiooniga kaastööd. Toimetuse ja kolleegiumi arusaam poliitilise analüüsi jaoks sobivatest uurimisküsimustest on avar, ulatudes kitsalt defineeritud valitsuspoliitika indikaatorite kvantitatiivsetest analüüsidest "poliitilisuse" defineerimisega seonduvatest epistemoloogiliste, ontoloogiliste ja metodoloogiliste süvaprobleemideni. Oluline kõigi kaastööde puhul on, et need oleksid selgelt argumenteeritud ning põhistatud teemasse puutuva erialase kirjandusega. Lisaks algupärastele uurimusartiklitele avaldab Acta Politica Estica ka raamatuarvustusi, ülevaate-esseesid ja kommentaare ajakirjas seni ilmunud artiklitele. Samuti kajastab ajakiri nii rahvusvahelisi kui ka Eesti-siseseid poliitika ja valitsemise uurimisega seotud konverentse. Kõik ajakirjas ilmuvad uurimused läbivad toimetusepoolse esmase selektsiooni ning välisekspertide poolse eelretsenseerimise.

View Journal | Current Issue | Register

Studies of Transition States and Societies

’Studies of Transition States and Societies’ (STSS) is a fast-growing open-access interdisciplinary journal for the study of transition societies. Published since 2009 it is already indexed in Scopus, the Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO, ProQuest, Central and Eastern European Online Library (CEEOL) and the International Political Science Abstracts (IPSA).

STSS aims to promote interdisciplinary exchange between scholars in all major field of the social sciences with emphasis to sociology and political science. The substantive focus of the journal is on the transitional societies, particularly on the societal and political changes in the post-socialist region. Still articles on other regions are considered as well to enrich the debate about transition in social sciences.

The journal is published annually in June. In addition, collections of articles about a common theme or debate are published as special issues.

STSS is published by School of Governance Law and Society and Institute of International Social Studies, Tallinn University.

See more in About section.

 

View Journal | Current Issue | Register