Acta Politica Estica

Acta Politica Estica on avatud ligipääsuga (open access) eelretsenseeritav ajakiri, mis püüab pakkuda laiapõhjalist foorumit eestikeelsele poliitika ning valitsemise analüüsi traditsioonile kogu selle mitmekesisuses. Acta Politica Estica on ainuke eestikeelne sotsiaalteadusliku suunitlusega teadusajakiri, milles ilmunud kaastöid loetakse ETISe (Eesti Teadusinfosüsteem) järgi 1.2 kategooria publikatsioonideks. Ajakiri ilmub regulaarselt kord aastas (sügissemestril); aeg-ajalt ilmuvad ka temaatilised erinumbrid, millel on reeglina külalistoimetaja. Lisaks poliitika ning valitsemise analüüsi traditsioonilisemate aladistsipliinide (avaliku halduse, politoloogia, rahvusvaheliste suhete) esindajatele on Acta Politica Estica'sse oodatud ka teiste sotsiaalteadlaste (sh sotsioloogide, majandusteadlaste, õigusteadlaste, psühholoogide, demograafide, haridusuurijate) ning humanitaaride (sh keele- ja kirjandusteadlaste, kulturoloogide, semiootikute, ajaloolaste, filosoofide) kaastööd. Poliitika ning valitsemise analüüsi traditsioonilisemate uurimisalade käsitluste (parteipoliitika, valitsus- ja omavalitsuspoliitika kujundamine, avalik arvamus, valimiskäitumine) kõrval on oodatud tööd eesti keeles vähem esindatud teemadel (sh poliitiline kultuur, kommunikatsioon ja identiteet, sotsiaalsed liikumised, poliitiline osalus, poliitikaanalüüsi metodoloogia, poliitiline filosoofia, poliitiline ajalugu, poliitilised ideoloogiad).
 
Ajakirja orientatsiooni aluseelduseks on, et poliitika ning valitsemine ei leia aset ainult formaalsetes või poolformaalsetes avaliku võimu institutsioonides (valitsused, parlamendid, parteid), vaid poliitiline/valitsuslik dimensioon võib olla relevantne potentsiaalselt kõikide ühiskondlike praktikate (sh massi- ja kõrgkultuuri, meedia, sotsiaalvõrgustike, pere- ja töösuhete jne) mõtestamisel. Acta Politica Estica avaldab nii rangelt poliitikateaduste aladistsipliinide traditsioone järgivaid analüüse, kui ka inter- ning transdistsiplinaarseid uurimusi. Ajakiri ei eelista ühtki kindlat koolkonda või lähenemist ega ole piiratud ühegi kindla metodoloogiaga, vaid püüab suurendada teadlikkust poliitilise analüüsiga seonduvatest kontseptuaalsetest probleemidest. Oodatud on nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid ja segameetodeid rakendavad empiirilised uurimused, samuti teoreetilise orientatsiooniga kaastööd. Toimetuse ja kolleegiumi arusaam poliitilise analüüsi jaoks sobivatest uurimisküsimustest on avar, ulatudes kitsalt defineeritud valitsuspoliitika indikaatorite kvantitatiivsetest analüüsidest "poliitilisuse" defineerimisega seonduvatest epistemoloogiliste, ontoloogiliste ja metodoloogiliste süvaprobleemideni. Oluline kõigi kaastööde puhul on, et need oleksid selgelt argumenteeritud ning põhistatud teemasse puutuva erialase kirjandusega. Lisaks algupärastele uurimusartiklitele avaldab Acta Politica Estica ka raamatuarvustusi, ülevaate-esseesid ja kommentaare ajakirjas seni ilmunud artiklitele. Samuti kajastab ajakiri nii rahvusvahelisi kui ka Eesti-siseseid poliitika ja valitsemise uurimisega seotud konverentse. Kõik ajakirjas ilmuvad uurimused läbivad toimetusepoolse esmase selektsiooni ning välisekspertide poolse eelretsenseerimise.

Nr 13 (2022)

Erinumber: Noorte osalus väljaspool parteipoliitikat

Sisukord

Artikkel

 
Airi-Alina Allaste
1-17
 
Paula Joanna Sillat
19-31
 
Airi-Alina Allaste, Raili Nugin
33-55
 
Tanja Dibou, Ilona-Evelyn Rannala
57-76
 
 
 
 


Uudised

 

Kutse kaastöödeks ajakirja Acta Politica Estica

 
Artiklid Acta Politica Estica 2021. aasta numbri jaoks palume ajakirja veebipõhisesse kaastööde esitamise süsteemi üles laadida hiljemalt 30. augustiks 2021. Hiljem saabuvaid käsikirju kaalutakse 2022. aasta numbri jaoks. 
Lähemalt ajakirjast Acta Politica Estica, vt siin.
 
Postitatud: 2021-04-13
 

ÜTI ajakiri Acta Politica Estica nüüd ainsa eestikeelse sotsiaalteaduste ajakirjana ERIH PLUS andmebaasis

 
Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi interdistsiplinaarne poliitika- ning valitsemisanalüüsi ajakiri Acta Politica Estica on kantud ainsa eestikeelse sotsiaalteaduste ajakirjana andmebaasi European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences ERIH PLUS. See tähendab, et Acta Politica Esticas ilmunud artikleid peetakse ETISe klassifikatsiooni järgi 1.2. taseme publikatsioonideks

Andmebaas ERIH PLUS loodi Euroopa teadlaste poolt Euroopa Teadusfondi Humanitaarteaduste Alalise Komitee  juhtimisel. Algne ERIHi nimekiri aastast 2008 hõlmas ainult humanitaarteadusi. 2014. aastast haldab ERIHi nimekirja Norra Teadusandmete Keskus ning andmebaasi nimetus ERIH PLUS rõhutab, et laiendatud nimekiri hõlmab lisaks humanitaarteadustele ka sotsiaalteaduste valdkonna ajakirju.

ERIH PLUS andmebaasi nimekirja kandmise kriteeriumidega on võimalik lähemalt tutvuda siit. Nimekirja kandmise otsuse puhul võtab Norra Teadusandmete Keskus arvesse taotlusele eelneva kahe aastakäigu numbrite sisu. Eesti autorite jaoks tähendab see, et tagasiulatuvalt on Acta Politica Esticas ilmunud artiklid ETISe kategooriaga 1.2 alates 2014. aastast.

Acta Politica Estica on regulaarse veebipõhise väljaandena ilmunud alates 2013. aastast, mil ajakirja peatoimetaja on olnud Peeter Selg. Ajakiri ilmub vähemalt kord aastas (sügissemestril). Aegajalt ilmuvad ka temaatilised erinumbrid. Enne 2013. aastat ilmus ajakirja eelkäija Tallinna Pedagoogikaülikooli Riigiteaduste Osakonna ning hiljem Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituudi trükikogumik Acta Politica 2004., 2005. ja 2009. aastal. Lisaks praegusele peatoimetajale on Acta Politica ning Acta Politica Estica toimetajate hulka kuulunud: Georg Sootla, Anu Toots, Katri Tammekand, Oudekki Loone, Leif Kalev, Rein Ruutsoo, Catlyn Kirna ja Matthew Crandall. Alates 2013. aastast on ajakirjal rahvusvaheline kolleegium ning alates 2014. aasta numbrist ka rahvusvaheline autorkond. Kõik ajakirja artiklid (sh kogumiku Acta Politica numbrid) on vabalt kättesaadavad ajakirja veebiarhiivist ning indekseeritud otsingumootoris Google Scholar.

 

 
Postitatud: 2016-09-23
 
Eelmised uudised...