Lapsesõbraliku õigusemõistmise kontseptsiooni ja selle põhimõtete rakendamine Eesti õigussüsteemis alaeliste õigusrikkujate juhtumite kohtulahendite näitel

Kiira Gornischeff, Koidu Saia, Karmen Toros, Endla Ülviste

Lühikokkuvõte


Lapsesõbralik õigusemõistmine on uudne, laste õigusliku staatuse muutumisega seotud kontseptsioon, mis hõlmab endas laste õigussüsteemiga kokkupuutumisega seonduvat ennetust, koolitust, sekkumist ning tõhusaid abivahendeid, lähtudes esmajoones lapse parimatest huvidest. Eestis on (õigus)süsteemi lapsesõbralikkuse tagamisega seotud eelkõige lastekaitsesüsteem ning seda reguleeriv alates 01.01.2016 kehtiv uuendatud Lastekaitseseadus. Artiklis kajastatud uuringu eesmärgiks oli lapsesõbraliku õigusemõistmise raamistikku kasutades analüüsida Eesti õigusliku süsteemi ning alaealiste kriminaalasjade menetlemise lapsesõbralikkust. Kvalitatiivses uuringus analüüsiti dokumendianalüüsi raames Eesti õigusliku raamistiku lapsesõbralikkust ning lisaks alaealiste asjade menetlemise lapsesõbralikkust alaealiste õigusrikkujate kohtulahendite (n=11) näitel. Laste poolt sooritatud õigusrikkumiste menetlemisega seotud õigusaktide analüüs näitas, et lapsesõbralikku õigusemõistmist toetav seadusandlus on Eestis küll nõuetekohaselt väljatöötatud ja rakendatud, kuid arenguruumi on spetsialistide valdkondadeülese koolituse, sekkumismeetmete turvalisuse ning lapse huvide tagamise osas. Juhtumite analüüs tõi välja kitsaskohad laiemas tugisüsteemis – õigusrikkujat alaealist ehk abivajavat last toetav tugi- ja sekkumissüsteem õigusemõistmise eel ja järel ei ole piisavalt lapsesõbralik. Kumuleerunud komplekssed probleemid seotult pere, kooli, suhete ja tervisega on jäänud analüüsitud juhtumite puhul õigeaegselt vajaliku sekkumiseta ning on viinud õigusrikkumiste korduva ning üha tõsisemate tegude sooritamiseni. Lapsesõbraliku õigusemõistmise põhimõtete tõhusamaks rakendamiseks on vajalik kuulata ära ja õigusemõistmisel arvestada lapse arvamust ning tegeleda spetsialistide koolitamise ning ennetus- ja sekkumismeetmete arendamise, kättesaadavuse tagamisega.

Võtmesõnad: lapsesõbralik õigusemõistmine, alaealine õigusrikkuja, õigussüsteem, kohtulahendid


Terve tekst:

PDF

Viide


Andmekaitse Inspektsioon, 2007, muudetud 2013. Laste õigused ja isikuandmete töötlemine. Kättesaadav: http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/Laste%20%C3%B5igused%20ja%20isikuandmete%20t%C3%B6%C3%B6tlemine.pdf

ChildONEurope 2008. National Systems of Children's Legal Representation. Kättesaadav: http://www.childoneurope.org/issues/legal_representation.htm

Committee on the Rights of the Child 2009. General comment no. 12 (2009) The right of the child to be heard. Committee on the rights of the child, UN

Denzin, Norman K; Lincoln, Yvonna S 2005. The SAGE handbook of qualitative research. Thousand Oaks : Sage Publications

Euroopa Komisjon 2010. European Textbook on Ethics in Research. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Kättesaadav: http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/textbook-on-ethics-report_en.pdf

Euroopa Liidu Põhiõiguste Agentuur 2014. Lapsesõbralik kohtupidamine: põhiterminid. Kättesaadav: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_child-friendly_justice_-_key_terms_ee.pdf (01.07.2017)

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet 2014. Kuriteoohvrid Euroopa Liidus: ohvriabi ulatus ja olemus. Kokkuvõte., 2014. Kättesaadav: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2015-victims-crime-eu-support_summary_et.pdf

Euroopa Liidu põhiõiguste harta 2012. Brüssel: ELT C 202, 7.6.2016. Kättesaadav: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=URISERV:l33501

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus 2012. Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Lapse õigusi käsitlev ELi tegevuskava““. Brüssel: 2012/C 43/08. Kättesaadav: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:043:0034:01:ET:HTML

Euroopa Nõukogu 2012. Euroopa Nõukogu ministrite komitee suunised lapsesõbraliku õigusemõistmise kohta. Kättesaadav: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/Source/GuidelinesChildFriendlyJustice_ET.pdf

European Union Agency for Fundamental Rights 2015. Child-friendly justice. Perspectives and experiences of professionals and criminal juridical proceedings in 10 EU Member States. Luxembourg: Publications Office of the European Union

European Union Agency for Fundamental Rights 2015. Lapsesõbralik õigusemõistmine – spetsialistide seisukohad ja kogemused. Kättesaadav: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-child-friendly-justice-professionals-summary_et.pdf

Euroopa Komisjon – Õigusküsimuste Direktoraat 2013. Study on children's involvement in judicial proceedings – contextual overview for the criminal justice phase – Estonia. Euroopa Liit, Luxembourg,

Kättesaadav: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-child-friendly-justice-professionals-summary_et.pdf

Euroopa Nõukogu 1996. Lapse õiguste Euroopa konventsioon. ETS 160.

Gornischeff, Kiira 2015. Lapsesõbraliku õigusemõistmise kontseptsiooni järgimine Eestis kriminaal- ja tsiviilmenetluse näitel. Magistritöö. TÜ

Gornischeff, Kiira 2015. Euroopa Nõukogu laste osaluse hindamisvahendi piloteerimine Eestis. Raport. Tallinn

Council of Europe 2010. Guidelines of the Committee of Ministers the Council of Europe on child-friendly justice. Council of Europe Publishing. Kättesaadav: https://rm.coe.int/16804b2cf3 (05.08.2017)

Grauberg, Ene; Eerik, Meelis 2015. Õigusteadusliku uurimistöö kirjutamine. Teooria ja praktika. Tallinn: Argo Kirjastus.

Guest, Greg., MacQueen, Kathleen. M., Namey, Emily. E 2012. Applied Thematic Analysis. Sage Publishing. Kättesaadav: https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/44134_1.pdf

Haruoja, Merle., Meiorg, Marianne., Nauts, Kiira 2013. Study on children's involvement in judicial proceedings – contextual overview for the criminal justice phase – Estonia. European Commission-Directorate-General for Justice. Kättesaadav: :http://www.childreninjudicialproceedings.eu/docs/ContextualOverview/Estonia.pdf

Institute of Baltic Studies 2017. Child-friendly justice:Perspectives and experiences of children involved in judicial proceedings as victims, witnesses or parties - Estonia. Kättesaadav: https://www.ibs.ee/wp-content/uploads/Child-friendly-justice-Estonia-II-phase-report.pdf

Justiitsministeerium 2017. Kuritegevus Eestis 2016. Kriminaalpoliitika uuringud: Justiitsministeerium. Kättesaadav: http://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/kuritegevus_eestis_est_web_0.pdf

Justiitsministeerium. Tunnistajana kohtus. Juhendmaterjal lapsele, kes annab kohtus tunnistusi. Kättesaadav: http://www.kohus.ee/sites/www.kohus.ee/files/elfinder/dokumendid/tunnistajana_kohtus.pdf (01.08.2017)

Justiitsministeerium 2015. Vägivalla ennetamise strateegia aastateks 2015-2020. Kättesaadav: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/vagivalla_ennetamise_strateegia_2015-2020_kodulehele.pdf

Kaldal, Anna., Svedin, S.G 2015. Children's Houses – Barnahus: Today and in the future. Child-Friendly Justice – A Quarter of a Century with the UN Convention on the Rights of the Child, Martinus Nijhoff Brill.

Kaldur, Kristjan., Karu, Marre., Meiorg, Marianne., Käsper, Kari 2015. Child Participation in Justice: Estonia. Social Fieldwork Research Report. Tartu: Institute of Baltic Studies

Kask, Kristjan 2014. Alaealiste kannatanute videosalvestatud ülekuulamiste analüüs kriminaalmenetluses. Justiitsministeerium: Tallinn. Kättesaadav: http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/alaealiste-kannatanute-videosalvestatud-ulekuulamiste-analuus

Kask, Kristjan 2009. Erialaspetsialistide pädevus alaealiste tunnistajate ja kannatanute ülekuulamise kohta kriminaalmenetluses. Justiitsministeerium: Tallinn.

Lasteombudsman 2011. Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse juhend. Kättesaadav: http://lasteombudsman.ee/sites/default/files/IMCE/abivajavast_lapsest_teatamine_ja_andmekaitse_-_juhend_0.pdf

Liefaard, Ton. 2016. Child-friendly justice: protection and participation of children in the justice system. Temple law review. Vol 88

Lima Declaration on Restorative Juvenile Justice 2009. Kättesaadav:http://www.restorativejustice.org/RJOB/limadeclaration

Liiv, Eve 2006. Lapse ärakuulamine tsiviilkohtumenetluses. Juridica IV/2006, lk 258

Liivamägi-Hitrov, A., Kask, Kristjan 2016. Lapse küsitlemise käsiraamat. Justiitsministeerium, Tallinn. lk. 76

Markina, Anna., Žarkovski, Beata 2014. Laste hälbiv käitumine Eestis. Kriminaalpoliitika uuringud 19, Tallinn, 2014, lk.5

Nauts, Kiira 2012. Lapse ärakuulamine tsiviilkohtumenetluses vanematevahelistes hooldusõiguse vaidlustes. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool: Tartu.

Politsei- ja Piirivalveamet. 2014. Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori käskkirja „Laste kohtlemise juhend“ lisa.

Reinomägi, Andra., Sinisaar, Hede., Toros, Karmen., Kutsar, Dagmar 2013. Sissejuhatus: lapse õigused ja heaolu. Statistikaameti kogumik: Laste heaolu. Tallinn: Statistikaamet

Riigikogu. 1998. Alaealise mõjutusvahendite seadus. Tallinn: RT I 30.12.2015, 75

Riigikogu. 2006. Euroopa põhiseaduse leping. Tallinn: RT II 2006, 13, 35

Riigikogu. 2001. Haldusmenetluse seadustik. Tallinn: RT I, 25.10.2016, 5

Riigikogu. 1950. Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon. Tallinn: RT II 1996, 11, 34

Riigikogu. 1981. Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsioon. Tallinn: RT II 2001, 1, 3

Riigikogu. 2007. Isikuandmete kaitse seadus. Tallinn: RT I, 12.07.2014, 51

Riigikogu. 1980. Lapseröövi suhtes tsiviilõiguse kohaldamise rahvusvaheline konventsioon. Tallinn: RT II 2001, 6, 33

Riigikogu. 2014. Lastekaitseseadus. Tallinn: RT I,06.12.2014, 1

Riigikogu. 2007. Laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest käsitlev Euroopa Nõukogu konventsioon (Lanzarote konventsioon). Tallinn: RT II, 03.11.2016, 2

Riigikogu. 2003. Ohvriabi seadus. Tallinn: RT I, 04.11.2016, 5

Riigikogu. 2004. Riigi õigusabi seadus. Tallinn: RT I, 28.12.2016, 17

Riigikogu. 2015. Sotsiaalhoolekande seadus. Tallinn: RT I, 29.06.2017, 7

Riigikogu. 2002. Tsiviilseadustiku üldosa seadus. Tallinn: RT I, 12.03.2015, 106

Riigikogu. 2002. Väärteomenetluse seadustik. Tallinn: RT I, 26.06.2017, 64

Riigikogu. 1999. Õiguskantsleri seaduse. Tallinn: RT I, 06.04.2016, 23

Riigikogu. 1991. ÜRO Lapse õiguste konventsioon. Tallinn: RT II 1996, 16, 56

Riigikohtulahend. 2015. Riigikohtulahend RKL: 3-1-1-73-15. 23.10.2015

Riigikontroll 2010. Erikoolide ja alaealiste komisjonide järelaudit. Tallinn: Riigikontroll

Riigi Peaprokurör 2007. Riigi Peaprokuröri juhis „Alaealiste erikohtlemine kriminaalmenetluses“, 29.06.2007 nr RP-1-4/07/8. Kättesaadav: http://www.prokuratuur.ee/sites/www.prokuratuur.ee/files/elfinder/article_files/Riigi%20peaprokuröri%20juhis-%20alaealiste%20ühetaoliseks%20erikohtlemiseks%20krim.menetluses%2028.06.2007.pdf

Riigi Peaprokurör 2016. Riigi Peaprokuröri ülevaade Riigikogu põhiseaduskomisjonile seadusega prokuratuurile pandud ülesannete täitmise kohta 2016. aastal

Riigiteataja. 2003. Kriminaalmenetluse seadustik. Tallinn: RT I, 26.06.2017, 22

Saar, Helika 2013. Lapse õigused. Inimõigused Eestis 2013. Tallinn: Inimõiguste Keskus

Saar, Helika 2013. Lapse heaolu hindamise uuring. Sotsiaaltöö Ajakiri 2013 (6)

Saar, Helika., Gornischeff, Kiira 2016. ÜRO lapse õiguste konventsiooni täiendavast aruandest. Sotsiaaltöö Ajakiri, 2016 (4)

Sotsiaalministeerium 2012. Laste ja perede arengukava 2012-2020. Kättesaadav: https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Lapsed_ja_pered/laste_ja_perede_arengukava_2012_-_2020.pdf

Sotsiaalministeerium. Seletuskiri lastekaitseseaduse eelnõu juurde 2014. Kättesaadav: https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Lapsed_ja_pered/Lapse_oigused_ja_heaolu/seletuskiri.pdf

Sotsiaalministeerium 2013. Lastekaitse korralduse uuendamise alusanalüüs. Lõpparuanne. Kättesaadav: https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Lapsed_ja_pered/lastekaitse_alusanaluus_pwc_2013_27.11_2.pdf

Sotsiaalministeerium 2017. Riik investeerib 2018. aastal hoolduskoormuse vähendamisse ja parandab riiklike sotsiaalteenuste kättesaadavust. Pressiteade. 28.09.2017

Sotsiaalministeerium 2015. Seletuskiri lastekaitseseaduse eelnõu juurde. Kättesaadav: https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Lapsed_ja_pered/Lapse_oigused_ja_heaolu/seletuskiri.pdf

Strömpl, Judit., Kaldur, Kristjan., Karu, Marre 2014. Child-friendly justice: Perspectives and experiences of children involved in judicial proceedings as victims, witnesses or parties. Social Fieldwork Research Report. Estonia. Tartu: Institute of Baltic Studies. Kättesaadav: https://www.ibs.ee/wp-content/uploads/Child-friendly-justice-Estonia-II-phase-report.pdf

Zermatten, Jean 2010. The Best Interests of the Child. Literal Analysis, Function and Implementation. lk.2 Working Report. The International Journal of Children's Rights.

Tamm, Kaire., Salla, Kadri. Ann 2016. Laste toime pandud süütegudele reageerimise analüüs. Justiitsministeerium. Kättesaadav: https://wwwkriminaalpoliitika.rik.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/tamm._k_salla_k-a_2016._laste_toime_pandud_suutegudele_reageerimise_analuus.pdf

Turk, Karmen 2008. Alaealised erikoolis: lapse õiguste rahvusvahelised standardid versus Eesti karistuspoliitika. Lk. 139. Artiklite kogumik. Kaugia, Silvia (koost. ja toim.) Vaateid õiguspoliitikale. Tartu: Avatar Holding

United Nations 1990. Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines), A/RES/45/112, 14. Kättesaadav:. http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r112.htm

United Nations 1985. Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice („The Beijing Rules“),

A/RES/40/33, 29. November, 1985. Kättesaadav:http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm

United Nations Office of Drugs and Crime 2009. Handbook for Professionals and Policymakers on Justice Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime. Criminal Justice Handbook Series: Vienna. Kättesaadav: http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/hb_justice_in_matters_professionals.pdf

Valma, Kati., Surva, Laidi, Hääl, Helen 2014. Lepitusmenetlus perevaidlustes. Juridica, 2014, nr 1, lk 86-103

Vandekerckhove, Ankie., O'Brien, Killian 2013. Child-Friendly Justice: turning law into reality. ERA Forum: Springer

Verhellen, Eugène 2006. Konventsiooni vastuvõtmise taust ja motivatsioon, selle peateemad ning strateegiad. Lapse õiguste konventsioon. Tallinn: Lastekaitse Liit

Välisministeerium 2014. Eesti Vabariigi kolmas ja neljas perioodiline aruanne ÜRO Lapse õiguste konventsiooni täitmise kohta. Kättesaadav: http://vm.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/aruanne_est.pdf

Õiguskantsler 2014. Õiguskantsleri arvamus lastekaitseseaduse eelnõule, 30.01.2014 nr 18-2/140132/1400466

ÜRO Lapse Õiguste Komitee 2006. General Comment No. 9 The rights of children with disability

ÜRO Lapse Õiguste Komitee 2007. General Comment No. 10. Children's rights in juvenile justice (CRC/C/GC/10,25.aprill 2007)

ÜRO Lapse Õiguste Komitee 2009. Üldkommentaar Nr. 12. Lapse õigus olla ära kuulatud (CRC/C/GC/12). Eesti keeles kättesaadav: http://www.lastekaitseliit.ee/wp-content/uploads/2016/05/ÜRO-Lapse-Õiguste-Komitee-Üldkommentaar-nr-12-Lapse-õigus-olla-ära-kuulatud-eesti-keeles.pdf

ÜRO Lapse Õiguste Komitee 2017. Lõppsoovitused Eestile teise kuni neljanda perioodilise aruande kohta. Kättesaadav:

https://www.sm.ee/et/lapse-oigused-ja-heaolu-0 .

ÜRO Lapse Õiguste Komitee 2011. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communication procedure A/RES/66/138

ÜRO 2005. ÜRO suunised lapsohvrite ja kuriteotunnistajate kohta. ECOSOC resolutsioon nr 2005/20, 22. juuli 2005

ÜRO Lapse Õiguste Komitee 2013. ÜRO Lapse Õiguste Komitee üldkommentaar nr 14 – General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1). Eesti keeles kättesaadav: http://www.lastekaitseliit.ee/wp-content/uploads/2011/04/Üldkommentaar-nr-14.pdf


Viidatud

  • Info puudub


Ühiskonnateaduste Instituut
Tallinna Ülikool
tlu.ee/et/yhiskonnateaduste-instituut

ISSN: 2228-4133 (võrguväljaanne)