Toimetamise põhimõtted

Eesmärgid

Acta Politica Estica on avatud ligipääsuga (open access) eelretsenseeritav ajakiri, mis püüab pakkuda laiapõhjalist foorumit eestikeelsele poliitika ning valitsemise analüüsi traditsioonile kogu selle mitmekesisuses. Ajakiri ilmub regulaarselt kord aastas (sügissemestril); aeg-ajalt ilmuvad ka temaatilised erinumbrid, millel on reeglina külalistoimetaja. Lisaks poliitika ning valitsemise analüüsi traditsioonilisemate aladistsipliinide (avaliku halduse, politoloogia, rahvusvaheliste suhete) esindajatele on Acta Politica Esticasse oodatud ka teiste sotsiaalteadlaste (sh sotsioloogide, majandusteadlaste, õigusteadlaste, psühholoogide, demograafide, haridusuurijate) ning humanitaaride (sh keele- ja kirjandusteadlaste, kulturoloogide, semiootikute, ajaloolaste, filosoofide) kaastööd. Poliitika ning valitsemise analüüsi traditsioonilisemate uurimisalade käsitluste (parteipoliitika, valitsus- ja omavalitsuspoliitika kujundamine, avalik arvamus, valimiskäitumine) kõrval on oodatud tööd eesti keeles vähem esindatud teemadel (sh poliitiline kultuur, kommunikatsioon ja identiteet, sotsiaalsed liikumised, poliitiline osalus, poliitikaanalüüsi metodoloogia, poliitiline filosoofia, poliitiline ajalugu, poliitilised ideoloogiad).

Ajakirja orientatsiooni aluseelduseks on, et poliitika ning valitsemine ei leia aset ainult formaalsetes või poolformaalsetes avaliku võimu institutsioonides (valitsused, parlamendid, parteid), vaid poliitiline/valitsuslik dimensioon võib olla relevantne potentsiaalselt kõikide ühiskondlike praktikate (sh massi- ja kõrgkultuuri, meedia, sotsiaalvõrgustike, pere- ja töösuhete jne) mõtestamisel. Acta Politica Estica avaldab nii rangelt poliitikateaduste aladistsipliinide traditsioone järgivaid analüüse, kui ka inter- ning transdistsiplinaarseid uurimusi. Ajakiri ei eelista ühtki kindlat koolkonda või lähenemist ega ole piiratud ühegi kindla metodoloogiaga, vaid püüab suurendada teadlikkust poliitilise analüüsiga seonduvatest kontseptuaalsetest probleemidest. Oodatud on nii kvantitatiivset, kvalitatiivset kui ka segameetodit rakendavad empiirilised uurimused, samuti teoreetilise orientatsiooniga kaastööd. Toimetuse ja kolleegiumi arusaam poliitilise analüüsi jaoks sobivatest uurimisküsimustest on avar, ulatudes kitsalt defineeritud valitsuspoliitika indikaatorite kvantitatiivsetest analüüsidest „poliitilisuse“ defineerimisega seonduvate epistemoloogiliste, ontoloogiliste ja metodoloogiliste süvaprobleemideni. Oluline kõigi kaastööde puhul on, et need oleksid selgelt argumenteeritud ning piisavalt põhistatud teemasse puutuva erialase kirjandusega.

Lisaks algupärastele uurimusartiklitele avaldab Acta Politica Estica ka raamatuarvustusi, ülevaate-esseesid ja kommentaare ajakirjas seni ilmunud artiklitele. Samuti kajastab ajakiri nii rahvusvahelisi kui ka Eesti-siseseid poliitika ja valitsemise uurimisega seotud konverentse. Kõik ajakirjas ilmuvad uurimused läbivad toimetusepoolse esmase selektsiooni ning välisekspertide poolse eelretsenseerimise.

 

Kaastööde alajaotus

Artikkel

Kontrollitud Kaastöö esitamine lubatud Kontrollitud Indekseeritakse Kontrollitud Eelretsenseeritakse

Raamatuarvustus

Kontrollitud Kaastöö esitamine lubatud Kontrollitud Indekseeritakse Kontrollitud Eelretsenseeritakse

Ülevaate-essee

Kontrollitud Kaastöö esitamine lubatud Kontrollitud Indekseeritakse Kontrollitud Eelretsenseeritakse

Aruteluring

Toimetajad
  • Kadri Ausmaa
  • Aivar Joorik
  • Leif Kalev
Kontrollitud Kaastöö esitamine lubatud Kontrollitud Indekseeritakse Märkimata Eelretsenseeritakse

Autorid

Kontrollitud Kaastöö esitamine lubatud Kontrollitud Indekseeritakse Kontrollitud Eelretsenseeritakse
 

Retsenseerimine

Acta Politica Estica on eelretsenseeritav ajakiri. Kõik ajakirjas ilmuvad uurimused läbivad toimetusepoolse esmase selektsiooni ning välisekspertide poolse eelretsenseerimise.

 

Ilmumise sagedus

Ajakiri ilmub regulaarselt kord aastas (sügissemestril); aeg-ajalt ilmuvad ka temaatilised erinumbrid, millel on reeglina külalistoimetaja.

 

Avatud juurdepääs

Ajakiri ilmub avatud juurdepääsuga Internetis (open access), mis võimaldab artiklitele laiemat rahvusvahelist ja valdkonnaülest levikut ning kaitseb autoreid Creative Commons Attribution 3.0 litsentsiga määratud õiguste mahus.