Üleskutse kaastööde esitamiseks / Call for Papers

Uurimusi laste ja noorte mitmekeelsusest

Philologia Estonica Tallinnensis 2022

Numbri toimetaja on Anna Verschik (annave@tlu.ee)

 

Mitmekeelsus on meie igapäevaelu osa, puutume sellega kokku suulises ja virtuaalses suhtluses, reklaamis, linnapildis, tööl jne, ja seda märgatakse üha rohkem. Iga põlvkond tajub keelt erinevalt, seega mitmekeelsed noored keelekasutajad on n-ö mõjuagendid, kelle kaudu tulevad muutused keelekasutusse. Et mõista keelekontaktidest johtuvat keelemuutust, on kindlasti vaja sünkroonilist uurimust. Erinumbrisse ootame kaastöid laste ja noorte mitmekeelsuse mis tahes aspektist: nt varajasest või hilisest mitmekeelsusest, keeleomandamisest, keelekontaktidest ja keelemuutusest, mitmekeelsusest reaal- ja virtuaasuhtluses, keele valikust mitmekeelse pere suhtluses, metalingvistilistest kommentaaridest mitmekeelse suhtluse kohta jms. Teretulnud on uurimused mistahes keelesituatsioonide kohta. Metodoloogiale ja teoreetilistele länemistele ei seata piiranguid. Väljaannet finantseeritakse HTMi projektist “EKKD33 Eesti laste ja noorte mitmekeelse suhtluse keelekogud ja korpused”.

 

Artiklid võivad olla eesti või inglise keeles

 

Tähtsad kuupäevad:

- 1. märts 2022: artikli pealkiri, resümee (kuni 250 sõna) ja märksõnad

- 1. mai 2022: artikkel

- 30. juuni 2022: avaldamis-, parandamisvajaduse või tagasilükkamise teade

- 15. august 2022: parandatud versioon

 

Artikli pikkus ei tohi ületada 6 000 sõna (40 000 tähemärki koos tühikutega), k.a resümee, bibliograafia, skeemid, tabelid ja resümee muus keeles.

 

Research in children’s and youth multilingualism

Philologia Estonica Tallinnensis 2022

Guest-editor Anna Verschik (annave@tlu.ee)

 

Multilingualism is constantly present in our everyday life, we encounter it in oral and written communication, advertisements, city landscapes, at work, and so on, and it attracts more and more attention. Every generation has a somewhat different language perception; therefore, young multilingual language users are, in a way, agents of influence who introduce innovations into language use. Thus, in order to better understand contact-induced language change, synchronic research is highly needed. We invite contributions on any aspects of childrens’ and youth multilingualism: early and late multilingualism, language acquisition, language contacts and contact-induced language change, multilingual communication in real life as well as on the net, language choice in multilingual families, metalinguistic comments on multilingual communication etc. We welcome research on any contact situation and do not limit the range of theoretical approaches and methodologies. The publication is supported by the Ministry of Education and Research of the Republic of Estonia, Grant EKKD33 “Data and corpora of Estonian children and youth multilingual communication”.