Editorial Policies

Focus and Scope

Philologia Estonica Tallinnensis publishes contributions in all subdisciplines of linguistics and literary studies. Papers on teaching of Estonian language and literature as well as on linguistic communication are welcome. The languages of the Proceedings are Estonian, Finnish and English.

Philologia Estonica Tallinnensis, initially as Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi Toimetised have been published since 2004; the first issue appeared under the heading Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti filoloogia osakonna toimetised. Papers in literary studies came out as a separate collection of articles, published by the Insitute. Since 2016 the journal is titled Philologia Estonica Tallinnensis.

The proceedings appear yearly in autumn; the submission deadline is 1 May. All articles will undergo blind reviewing by two anonymous reviewers (from within and outside the editorial board). The editor in chief is Reili Argus; every issue has a special guest-editor.

Copyright of the materials published in the proceedings is owned by the author(s) of the works. It is allowed to distribute, remix, tweak, and build upon the articles of Philologia Estonica Tallinnensis, as long as the authors are being credited for their original creation.

***

Philologia Estonica Tallinnensis on Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi väljaanne (endise nimega Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi Toimetised), kus avaldatakse kaastöid lingvistika ja kirjandusteaduse kõikidest valdkondadest. Samuti on väljaandesse teretulnud kirjutised eesti keele ja kirjanduse õpetamise ning keelelise kommunikatsiooni alalt. Väljaande artiklid on eesti, soome ja inglise keeles.

Philologia Estonica Tallinnensise eelkäija Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi Toimetised on ilmunud alates 2004. aastast (esimene väljaanne ilmus Tallinna Pedagoogikaülikooli Eesti Filoloogia Osakonna Toimetiste nime all, kirjandusalased uurimused ilmusid esialgu instituudi eraldi kogumikena).

Ajakiri ilmub kord aastas sügisel, artiklite toimetusele saatmise tähtaeg on 1. mai. Kõik artiklid läbivad pimeretsenseerimise: iga artiklit hindab anonüümselt kaks retsensenti (nii väljaande kolleegiumist kui ka väljastpoolt). Väljaande peatoimetaja on Reili Argus, igal numbril on aga eraldi tegevtoimetaja.

Philologia Estonica Tallinnensise artiklitele on toimetiste kodulehel vaba juurdepääs. Lugejad võivad artikleid alla laadida, lugeda, kopeerida või välja trükkida ilma toimetuselt või autorilt selleks luba küsimata.

 

 

Section Policies

Articles

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed
 

Peer Review Process

Kõik artiklid läbivad pimeretsenseerimise, kusjuures iga artiklit retsenseerib vähemalt kaks anonüümset retsensenti (nii toimetuskolleegiumist kui ka väljastpoolt).

Retsensendid ja toimetajad ei tohi artiklitele hinnangut anda autori soost, rassist, usukuuluvusest, rahvusest, seksuaalsest orientatsioonist, kodakondsusest või poliitilistest vaadetest lähtuvalt.

Toimetajad võivad jagada käsikirjaga seotud mis tahes informatsiooni ainult autoritele endale, retsensentidele või potentsiaalsetele retsensentidele, toimetuskolleegiumi liikmetele, teistele sama käsikirja toimetajatele või kirjastajale.

Toimetus ei aktsepteeri seda, kui autor pakub avaldamiseks artiklit, mis on mõnes teises väljaandes juba ilmunud, või mis kirjeldab täpselt samu uurimistulemusi, mis on varem juba ilmunud. Sama käsikirja mitmesse väljaandesse esitamist käsitletakse kui ebaeetilist käitumist. Samuti peavad autorid tagama selle, et kõik kasutatud allikad oleksid viidatud ja et kõikidel refereeringutel ning tsitaatidel oleksid korrektsed viited.

Kui mõlemad retsensendid on teinud ettepaneku käsikiri avaldada, kuid üks neist avaldada ümbertöötamisega, suunatakse käsikiri ümbertöötamiseks. Kui mõlemad retsensendid on soovitanud käsikiri tagasi lükata, siis käsikirja töösse ei võeta. Kui üks kahest retsensendist on soovitanud käsikiri tagasi lükata, teine aga avaldada või avaldada ümbertöötamisega, siis teeb otsuse sarjakolleegium. Kui üks kahest retsensendist on soovitanud käsikirja avaldada, teine aga avaldada peale ümbertöötamist, ei tähenda paranduste sisseviimine automaatselt, et tekst avaldatakse, vaid vaja on retsensendi nõusolekut. Kõikidel juhtudel peab lõpliku heakskiidu käsikirjale andma sarjakolleegium.

***

All articles will undergo blind reviewing by two anonymous reviewers (from within and outside the editorial board). The reviewers and editors evaluate manuscripts for their content without regard to race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the authors.

The editors never disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher.

 

 

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Editorial Board / Kolleegium

Epp Annus (Estonian Literary Museum / Ohio State University)
Cornelius Hasselblatt (Zuidhorn / Eesti Teaduste Akadeemia)
Margit Langemets (Tallinn, Eesti Keele Instituut)
Helle Metslang (Tartu, Tartu ülikool)
Meelis Mihkla (Tallinn, Eesti Keele Instituut)
Renate Pajusalu (Tartu, Tartu ülikool)
Maria Voeikova (Viin / Peterburi)

 

Ethics and Malpractice Statement

All articles will undergo blind reviewing by two anonymous reviewers (from within and outside the editorial board). The reviewers and editors evaluate manuscripts for their content without regard to race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the authors.

The editors never disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher.

The authors should not publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Submitting the same manuscript to more than one journal concurrently will be not acceptable and will be considered as unethical publishing behavior. At the same time the authors should ensure that if they have used the results and/or words of others, this has been appropriately cited or quoted.