Vol 14 (2012)

Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised

Pühendusteos emeriitprofessor Mati Hindi 75. sünnipäevaks

Koostanud ja toimetanud/Compiled and edited by Reili Argus, Annika Hussar, Tiina Rüütmaa

Table of Contents

Articles

Näkökulmia suomen kieltolauseen sanajärjestyksen määräytymiseen [Factors that influence word order in negative clauses in Finnish] PDF
Auli Hakulinen
Keelesüsteemide võrdlus teise keele omandamise uurimises eesti ja soome keele näitel [A comparison of linguistic structures in second language acquisition research: Estonian and Finnish] PDF
Annekatrin Kaivapalu
Verb-centered constructions as socio-cultural allocators in contemporary Estonian children’s literature [Verbikesksed ühendid sotsiokultuuriliste kategoriseerijatena eesti uuemas lastekirjanduses] PDF
Airi Kapanen, Reili Argus
Eitusvormid 17.–18. sajandi eesti piibliversioonides [Negative Verb Forms in Estonian Bible Versions during the 17th and 18th Centuries] PDF
Annika Kilgi
Jumala, jumalat ja kuulija suhteessa tilaan ja toisiinsa. Katekismuksen ensimmäinen käsky eriaikaisissa käännöksissä [The spatial relationships between God, other gods and man in old and new translations of the first commandment in Lutheran catechisms] PDF
Matti Leiwo, Maria Kela, Pirjo Kulju
Ühest edelaläänemeresoome fonoloogilisest ühisuuendusest: prevokalisatsioon eesti ja liivi murretes [A common phonological innovation in south-western Finnic languages: prevocalization in Estonian and Livonian dialects] PDF
Karl Pajusalu, Pire Teras
Kura kaja liivi keeles [Curonian linguistic elements in Livonian] PDF
Lembit Vaba
Etno- ja toponüüme murdekeelest: saksa ja saksamaa eesti loodussõnavaras [Dialectal ethnonyms and toponyms: saksa and saksamaa in Estonian nature vocabulary] PDF
Jüri Viikberg
Täienduseks kreevinite ja nende keele ajaloole [Anmerkungen zur Geschichte der Krewinen und ihrer Sprache] PDF
Eberhard Winkler


Published by / Kirjastaja:

ISSN 2504-6616 (print/trükis)

ISSN 2504-6624 (online/võrguväljaanne)