Vol 16 (2014)

Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised

Uurimusi keele omandamisest, õppimisest ja korpustest

Studies in Language Aquisition, Learning and Corpora

Toimetanud / Edited by Krista Kerge

Table of Contents

Articles

Keel, selle omandamine, õppimine ja õpetamine PDF
Krista Kerge 9–20
Kuidas mõõta süntaktilise komplekssuse arengut lastekeeles [How to measure the development of syntactic complexity in child language] PDF
Airi Kapanen 23–57
Eesti isade-emade hoidjakeel: kes küsib, kes käsutab, kes räägib rohkem [Estonian fathers’ and mothers’ child-directed speech: who asks more questions, who gives orders, and who speaks more?] PDF
Helen Kõrgesaar 59–80
Eesti kaudse evidentsiaalsuse morfoloogilise markeri omandamisest: mõistmiskatse tulemused [The acquisition of the morphological marker of evidentiality in Estonian: the results of a comprehension experiment] PDF
Reili Argus, Kadri Suurmäe, Andra Kütt, Anne Tamm 83–100
Towards sophisticated writing [Teel arenenud kirjaoskuse poole] PDF
Krista Kerge, Hille Pajupuu, Pilvi Alp, Halliki Põlda 103–114
Letter-name spelling in Polish and English: Different languages, the same strategy(?) [Tähenime järgi kirjutamine poola ja inglise keeles: eri keeled, sama strateegia (?)] PDF
Elżbieta Awramiuk, Katarzyna Wiejak, Grażyna Krasowicz-Kupis, Katarzyna Bogdanowicz 119–140
Kriitiline diskursuseanalüüs tekstikeskses emakeeleõpetuses [Critical discourse analysis as a means of text-centred MTE] PDF
Katrin Aava 142–169
Õppematerjali mõju gümnaasiumiõpilaste õpimotivatsioonile: „Praktiline eesti keel teise keelena: B2, C1” [The influence of learning material on students’ motivation to learn: Practical Estonian as a second language. B2, C1.] PDF
Mare Kitsnik 172–199
Eesti keele kui emakeele õppija tekstikorpus EMMA [The Estonian native-speaking students’text corpus EMMA] PDF
Kadri Sõrmus, Kersti Lepajõe 205–225
Andekusmõistestik teadus- ja üldkeeles ning andekuse diskursuse diakrooniline konstrueerimine meediatekstides [Concepts of giftedness in scientific and common language, and the diachronic construction of the discourse of giftedness in media texts] PDF
Halliki Põlda 228–251


Published by / Kirjastaja:

ISSN 2504-6616 (print/trükis)

ISSN 2504-6624 (online/võrguväljaanne)