Vol 1 (2016)

Philologia Estonica Tallinnensis

Keelekontaktide ja mitmekeelsuse keelelised, sotsiaalsed ja kognitiivsed aspektid

Linguistic, Social and Cognitive Aspects of Language Contacts and Multilingualism

 

Table of Contents

Articles

Eessõna Philologia Estonica Tallinnensise numbrile 1 (2016) PDF
Anna Verschik 5–10
Introduction to Philologia Estonica Tallinnensis 1 (2016) PDF
Anna Verschik 11–17
Limited common ground, unlimited communicative success: an experimental study into Lingua Receptiva using Estonian and Russian [Piiratud ühisteadmised, piiramatud suhtlusvõimalused: eesti-vene retseptiivse kakskeelsuse eksperimentaaluuring] PDF
Daria Bahtina-Jantsikene, Ad Backus 18–36
Code-switching, lexico-grammatical features and loan translation: data from a large Macedonian-English corpus [Koodivahetus, leksikaalgrammatilised omadused ja tõlkelaenud: andmed suurest makedoonia-inglise korpusest] PDF
Jim Hlavac 38–60
Eesti-läti koodikopeerimine: adaptsioon ja impositsioon [Estonian-Latvian code-copying: adoption and imposition] PDF
Elīna Joenurma 62–77
English-Estonian code-copying in Estonian blogs [Inglise-eesti koodikopeerimine blogides] PDF
Helin Kask 80–101
Loan translations as a language contact phenomenon: Crossing the boundaries between contact linguistics, second language acquisition research and translation studies [Tõlkelaenud kontaktlingvistilise nähtusena] PDF
Lea Meriläinen, Helka Riionheimo, Päivi Kuusi, Hanna Lantto 104–124
Eesti-soome koodivahetuse mitu nägu Facebooki vestluste näitel [The multiple faces of Estonian-Finnish code-switching seen from Facebook conversations] PDF
Kristiina Praakli 126–151
Estonian Lotfitka Romani and its contact languages [Eestis kõneldava roma keele Lotfitka murre ja selle kontaktkeeled] PDF
Anette Ross 154–172
Code-switching in emergent grammars: Verb marking in bilingual children’s speech [Koodivahetus arenevas grammatikas: verbi markeerimine kakskeelsete laste kõnes] PDF
Virve-Anneli Vihman 175–198
Philologia Estonica Tallinnensis 1 (2016) täistkest [Full text] PDF
Anna Verschik


Published by / Kirjastaja:

ISSN 2504-6616 (print/trükis)

ISSN 2504-6624 (online/võrguväljaanne)