Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1 (2016): Philologia Estonica Tallinnensis Loan translations as a language contact phenomenon: Crossing the boundaries between contact linguistics, second language acquisition research and translation studies [Tõlkelaenud kontaktlingvistilise nähtusena] Abstract   PDF
Lea Meriläinen, Helka Riionheimo, Päivi Kuusi, Hanna Lantto
 
No 6 (2021): Philologia Estonica Tallinnensis 6 (2021) Looduse-kultuuri ökokriitiline ümbermõtestamine Andrus Kivirähki ja Monique Roffey teoste näitel [Ecocritical rethinking of nature-culture on the example of Andrus Kivirähk’s and Monique Roffey’s works] Abstract   PDF
Maris Sõrmus, Suliko Liiv
 
Vol 17 (2015): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Mälupaik sinepigaas. Esimene maailmasõda, keemiarelv ja kirjandus [Memory site mustard gas. World War I, chemical warfare and literature] Abstract   PDF
Jaan Undusk
 
Vol 17 (2015): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Märkmeid Jaan Siirakust ja tema maalist „Verduni katedraal sõjapurustustes” [Notes on Jaan Siirak and his painting Verdun Cathedral after World War I] Abstract   PDF
Helena Risthein
 
Vol 17 (2015): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Meenutades unustatud sõda [Remembering the forgotten war] Abstract   PDF
Mirjam Hinrikus, Ave Mattheus
 
Vol 12 (2010): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Menen seuraavaan kursiin. Korpuspohjainen tutkimus ruotsinkielisten suomenoppijoiden illatiivin ja allatiivin käytöstä kirjallisessa tuotannossa [Corpus‐based study of the Swedish speaking learners’ usage of the illative and allative cases] Abstract   PDF
Tuija Määttä
 
Vol 12 (2010): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Mitä syntaktisesti koodattu korpus voi kertoa sanajärjestyksestä? Predikaatti ja subjekti edistyneiden suomenoppijoiden eksistentiaalisissa lauseissa [What can a syntactically encoded corpus reveal about the word order?] Abstract   PDF
Ilmari Ivaska
 
No 8 (2023): Philologia Estonica Tallinnensis 8 (2023) Mitmekultuurilisuse pädevuse toetamine saksa keele tunnis virtuaalprojekti „Mets kui mälupaik Saksamaal, Eestis ja Sri Lankal“ näitel Abstract   PDF
Maris Saagpakk
 
No 5 (2020): Philologia Estonica 5 (2020) Motivation of foreigners to learn the Lithuanian language [Leedu keele õppimise motivatsioon välismaalaste seas] Abstract   PDF
Jakub Kubś, Aleksandra Michałowska-Kubś
 
No 8 (2023): Philologia Estonica Tallinnensis 8 (2023) Multilingual education for minority schools in Lithuania: in search of balance and compromise Abstract   PDF
Ineta Dabašinskienė
 
No 5 (2020): Philologia Estonica 5 (2020) Muutevormide ilmumine eesti keelt esimese keelena omandavate lastekõnesse [Emergence and productive use of inflectional forms in early Estonian] Abstract   PDF
Reili Argus, Annika Bauer
 
Vol 14 (2012): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Näkökulmia suomen kieltolauseen sanajärjestyksen määräytymiseen [Factors that influence word order in negative clauses in Finnish] Abstract   PDF
Auli Hakulinen
 
Vol 3 (2018): Philologia Estonica Tallinnensis Omanimed eesti ja ungari kasutuses Abstract   PDF
Annika Hussar, Tiina Rüütmaa
 
No 4 (2019): Philologia Estonica Tallinnensis On Cultural Contacts and their Impact on Literature in Tallinn in the Early 17th Century [Kultuurikontaktidest ja nende mõjust Tallinna kirjandusväljale 17. sajandi alguses] Abstract   PDF
Aigi Heero
 
No 8 (2023): Philologia Estonica Tallinnensis 8 (2023) Õpetajate suhtumine mitmekeelses klassis õpetamisse ja eestikeelsele õppele üleminekusse Abstract   PDF
Tiina Rüütmaa, Merilyn Meristo, Reili Argus, Helin Puksand
 
Vol 16 (2014): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Õppematerjali mõju gümnaasiumiõpilaste õpimotivatsioonile: „Praktiline eesti keel teise keelena: B2, C1” [The influence of learning material on students’ motivation to learn: Practical Estonian as a second language. B2, C1.] Abstract   PDF
Mare Kitsnik
 
Vol 16 (2014): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Õppematerjali mõju gümnaasiumiõpilaste õpimotivatsioonile: „Praktiline eesti keel teise keelena: B2, C1” [The influence of learning materials on students' motivation to learn: Practical Estonian as a Second Language B2, C1] Abstract
Mare Kitsnik
 
Vol 11 (2009): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Õppijakeele korpusanalüüsi täiendavatest meetoditest [On some methods of contributing to the corpus-based analysis of the learner language] Abstract   PDF
Annekatrin Kaivapalu
 
No 5 (2020): Philologia Estonica 5 (2020) Partitivity and object marking in Finnish and Lithuanian [Partitiivsus ja objekti markeerimine soome ja leedu keeles] Abstract   PDF
Asta Laugalienė
 
Vol 2 (2017): Philologia Estonica Tallinnensis Petrone Prindi „Minu” sari: selfi e-ajastu kirjanduse kaardistusi [Petrone Print’s My-series: insight into the literature of the selfie era] Abstract   PDF
Anneli Kõvamees
 
Vol 1 (2016): Philologia Estonica Tallinnensis Philologia Estonica Tallinnensis 1 (2016) täistkest [Full text] Abstract   PDF
Anna Verschik
 
Vol 2 (2017): Philologia Estonica Tallinnensis Philologia Estonica Tallinnensis 2 (2107) täistekst [Full text] Abstract   PDF
Piret Viires
 
Vol 3 (2018): Philologia Estonica Tallinnensis Positive and negative politeness in spoken Lithuanian Abstract   PDF
Laura Kamandulytė-Merfeldienė, Sandra Vainilavičiūtė
 
Vol 2 (2017): Philologia Estonica Tallinnensis Rahvapärimus ja multimeedia eesti kaasaegses kultuuris [Folk tradition and multimedia in contemporary Estonian culture] Abstract   PDF
Anneli Mihkelev
 
Vol 13 (2011): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Rahvusvahelisuse ja interdistsiplinaarsuse mõju teaduskeelele argikultuuri uurimise näitel [Impact of internationality and interdisciplinarity on research terminology. Example of everyday culture research] Abstract   PDF
Tiiu Jaago
 
76 - 100 of 137 Items << < 1 2 3 4 5 6 > >>